B122-โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 2 จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P37,B122
C065
EP32
ED P37,B122
C065
EP32
ED P37,B122
C065
EP32
 


 


ED P37,B122
C065
EP31
ED P37,B122
C065
EP31
ED P37,B122
C065
EP31
 


อังคาร  


ED P37,B122
C065
EP33
ED P37,B122
C065
EP33
ED P37,B122
C065
EP33
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P37 พล041110 : กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
B122 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 2
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303