C009-ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


ED E16,B110
C009
PH12
ED E16,B110
C009
PH12
ED E16,B110
C009
PH12
 


 


ED E16,B110
C009
PH11
ED E16,B110
C009
PH11
ED E16,B110
C009
PH11
 


พุธ ED 000,2202
C009
PH41,PH21
ED P15,B110
C009
EP11
ED P15,B110
C009
EP11
ED P15,B110
C009
EP11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P15,B110
C009
EP13
ED P15,B110
C009
EP13
ED P15,B110
C009
EP13
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED P15,B110
C009
EP12
ED P15,B110
C009
EP12
ED P15,B110
C009
EP12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E16 พล032443 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED 000 HomeRoom
ED P15 พล032443 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
====== อาจารย์ ======
C009 ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102