C014-รศ.สุดยอด ชมสะห้าย จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P33,2204
C014
EP33
ED P33,2204
C014
EP33
ED P33,2204
C014
EP33
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


ED E34,2204
C014
PH31
ED E34,2204
C014
PH31
ED E34,2204
C014
PH31
 


พุธ  


ED E34,2205
C014
PH32
ED E34,2205
C014
PH32
ED E34,2205
C014
PH32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED P33,2204
C014
EP31
ED P33,2204
C014
EP31
ED P33,2204
C014
EP31
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


ED P33,2204
C014
EP32
ED P33,2204
C014
EP32
ED P33,2204
C014
EP32
 ====== รายวิชา =====
ED P33 พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED E34 พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด
====== อาจารย์ ======
C014 รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302