C030-อ.เรวัตร นาวาจักร์ จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


ED P24,B108
C030
EP21
ED P24,B108
C030
EP21
ED P24,B108
C030
EP21
 


อังคาร  


SE S28,B108
C030
SS21
SE S28,B108
C030
SS21
SE S28,B108
C030
SS21
 


 


ED E39,B108
C030
PH32
ED E39,B108
C030
PH32
ED E39,B108
C030
PH32
 


พุธ ED 000,E201
C065,C114
C030,C066
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E39,B108
C030
PH31
ED E39,B108
C030
PH31
ED E39,B108
C030
PH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P24,B108
C030
EP23
ED P24,B108
C030
EP23
ED P24,B108
C030
EP23
 


 


SE S28,B108
C030
SS22
SE S28,B108
C030
SS22
SE S28,B108
C030
SS22
 


ศุกร์  


ED P24,B108
C030
EP22
ED P24,B108
C030
EP22
ED P24,B108
C030
EP22
 


 


AR M35,B108
C030
AM31,AM32
AR M35,B108
C030
AM31,AM32
AR M35,B108
C030
AM31,AM32
 ====== รายวิชา =====
ED P24 พล031338 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
SE S28 พล031303 : มวยไทย
ED E39 พล031189 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED 000 HomeRoom
AR M35 พล031303 : มวยไทย
====== อาจารย์ ======
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
E201 หอประชุม ชั้น 2 อาคารเอราวัณ (ห้องประชุม)
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502
ED53 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503
ED54 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504
PH51 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302