C031-รศ.วนิดา โนรา จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H28,5513
C031
SH21,SH22
SE H28,5513
C031
SH21,SH22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


SE H31,5514
C031
SH31
SE H31,5514
C031
SH31
SE H31,5514
C031
SH31
 


 


SE H31,5514
C031
SH32
SE H31,5514
C031
SH32
SE H31,5514
C031
SH32
 


พุธ SE 000,6617
C031
SH12
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H28 วท072179 : โรคผู้สูงอายุและการป้องกัน
SE H31 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย
SE 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C031 รศ.วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH31 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH32 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102