C032-ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P30,7717
C032,C051
EP31
ED P30,7717
C032,C051
EP31
ED P30,7717
C032,C051
EP31
 


 


AR R27,7717
C032
AR21
AR R27,7717
C032
AR21
AR R27,7717
C032
AR21
AR R27,7717
C032
AR21
อังคาร  


ED P30,7717
C032,C051
EP32
ED P30,7717
C032,C051
EP32
ED P30,7717
C032,C051
EP32
 


 


AR R38,7717
C032
AR31
AR R38,7717
C032
AR31
AR R38,7717
C032
AR31
AR R38,7717
C032
AR31
พุธ AR 000,7717
C032,C173
AR21
ED P30,7717
C032,C051
EP33
ED P30,7717
C032,C051
EP33
ED P30,7717
C032,C051
EP33
 


 


AR 002,7717
C032
AR21,SH21
AM22
AR 002,7717
C032
AR21,SH21
AM22
 


 


พฤหัสบดี  


ED E31,7717
C032,C051
PH31
ED E31,7717
C032,C051
PH31
ED E31,7717
C032,C051
PH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED E31,7717
C032,C051
PH32
ED E31,7717
C032,C051
PH32
ED E31,7717
C032,C051
PH32
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู
AR R27 มศ051055 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
AR R38 มศ053026 : ภาษาอังกฤษเพื่อบุคคลากรการท่องเที่ยว
AR 000 HomeRoom
AR 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
ED E31 กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C173 อ.ณัฐพล เนียมแก้ว
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
AR31 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302