C033-อ.อรรถพร คำพวง จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


SE H13,8817
C033,C152
SH11
SE H13,8817
C033,C152
SH11
SE H13,8817
C033,C152
SH11
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


SE H13,8817
C033,C152
SH12
SE H13,8817
C033,C152
SH12
SE H13,8817
C033,C152
SH12
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


SE H21,9912
C033,C152
SH21,SH22
SE H21,9912
C033,C152
SH21,SH22
SE H21,9912
C033,C152
SH21,SH22
SE H21,9912
C033,C152
SH21,SH22
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H13 วท112013 : การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม
SE H21 วท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C033 อ.อรรถพร คำพวง
C152 อ.วรพงษ์ แสวานี
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202