C037-ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S32,6611
C037
SS32
SE S32,6611
C037
SS32
SE S32,6611
C037
SS32
SE S32,6611
C037
SS32
 


SE S24,6616
C037
SS22
SE S24,6616
C037
SS22
SE S24,6616
C037
SS22
 


อังคาร  


SE S32,5515
C037
SS31
SE S32,5515
C037
SS31
SE S32,5515
C037
SS31
SE S32,5515
C037
SS31
 


SE S24,6616
C037
SS21
SE S24,6616
C037
SS21
SE S24,6616
C037
SS21
 


พุธ  


SE S22,6613
C037
SS22
SE S22,6613
C037
SS22
SE S22,6613
C037
SS22
 


 


SE S41,5513
C037
SS41,SS42
SE S41,5513
C037
SS41,SS42
SE S41,5513
C037
SS41,SS42
SE S41,5513
C037
SS41,SS42
พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


SE S22,6616
C037
SS21
SE S22,6616
C037
SS21
SE S22,6616
C037
SS21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S32 วท083153 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE S24 วท082198 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE S22 สศ031008 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE S41 วท124060 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
====== อาจารย์ ======
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6616 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 402