C038-ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR M32,7714
C038,C042
AM31,AM32
AR M32,7714
C038,C042
AM31,AM32
AR M32,7714
C038,C042
AM31,AM32
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7713
C038
AM12
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M32 บธ074056 : จริยธรรมทางธุรกิจ
AR 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C038 ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102