C040-อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


AR M16,7712
C040
AM11
AR M16,7712
C040
AM11
AR M16,7712
C040
AM11
 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7711
C040,C103
C181
AM21,AM22
AR M16,7713
C040
AM12
AR M16,7713
C040
AM12
AR M16,7713
C040
AM12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR M31,7713
C040,C103
AM31,AM32
AR M31,7713
C040,C103
AM31,AM32
AR M31,7713
C040,C103
AM31,AM32
AR M31,7713
C040,C103
AM31,AM32
 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M16 สศ051004 : หลักเศรษฐศาสตร์
AR 000 HomeRoom
AR M31 บธ073055 : สถิติเพื่อธุรกิจการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302