C043-อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR M26,7713
C043
AM21,AM22
AR M26,7713
C043
AM21,AM22
AR M26,7713
C043
AM21,AM22
 


 


AR M17,7713
C042,C043
AM12
AR M17,7713
C042,C043
AM12
AR M17,7713
C042,C043
AM12
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7714
C043,C165
AM31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR M17,7712
C042,C043
AM11
AR M17,7712
C042,C043
AM11
AR M17,7712
C042,C043
AM11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M26 บธ132002 : การวางแผนและพัฒนาการกีฬา
AR M17 สศ042002 : กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา
AR 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C043 อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C165 อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101