C047-อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


SE S26,D302
C047
SS22
SE S26,D302
C047
SS22
SE S26,D302
C047
SS22
 


 


SE S17,E302
C047
SS11
SE S17,E302
C047
SS11
 


 


พุธ SE 000,6611
C047,C110
SS31
SE S26,D302
C047
SS21
SE S26,D302
C047
SS21
SE S26,D302
C047
SS21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P45,8813
C047,C150
EP41
ED P45,8813
C047,C150
EP41
ED P45,8813
C047,C150
EP42
ED P45,8813
C047,C150
EP42
 


SE S17,E302
C047
SS12
SE S17,E302
C047
SS12
 


 


ศุกร์  


ED E47,8816
C047,C150
PH41
ED E47,8816
C047,C150
PH41
ED E47,8816
C047,C150
PH42
ED E47,8816
C047,C150
PH42
 


ED P45,8813
C047,C150
EP43
ED P45,8813
C047,C150
EP43
 


 ====== รายวิชา =====
SE S26 วท082154 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย
SE S17 พล042156 : ทักษะกีฬาบาสเกตบอล
SE 000 HomeRoom
ED P45 พล013075 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED E47 พล013075 : การจัดการแข่งขันกีฬา
====== อาจารย์ ======
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
===== ห้องเรียน ======
D302 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
E302 อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (บาสเกตบอล)
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8813 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403