C050-อ.กาญจนา รัตนประชารมย์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H35,5515
C050
SH31
SE H35,5515
C050
SH31
SE H35,5515
C050
SH31
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


SE H35,5513
C050
SH32
SE H35,5513
C050
SH32
SE H35,5513
C050
SH32
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5514
C050
SH22
 


 


SE H24,5515
C050
SH21,SH22
SE H24,5515
C050
SH21,SH22
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H35 วท073127 : การศึกษารายกรณีด้านสุขภาพ
SE 000 HomeRoom
SE H24 กศ052012 : จิตวิทยาพัฒนาการ
====== อาจารย์ ======
C050 อ.กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH32 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201