C052-อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


SE H12,6615
C052
SH12
SE H12,6615
C052
SH12
SE H12,6615
C052
SH12
 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR R12,7715
C052
AR11
AR R12,7715
C052
AR11
AR R12,7715
C052
AR11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE H12,6615
C052
SH11
SE H12,6615
C052
SH11
SE H12,6615
C052
SH11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H12 มศ121003 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR R12 มศ121003 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C052 อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101