C054-อ.ฤทธิเดช อาภรณ์ จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6612
C054,C141
SS32
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S23,6614
C054
SS22
SE S23,6614
C054
SS22
SE S23,6614
C054
SS21
SE S23,6614
C054
SS21
 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 000 HomeRoom
SE S23 วท082113 : จิตวิทยาการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C054 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
C141 อ.ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201