C061-อ.เดิมพัน บริบูรณ์ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H16,6617
C061
SH11
SE H16,6617
C061
SH11
SE H16,6617
C061
SH11
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,B117
C061
SH41
SE H16,6617
C061
SH12
SE H16,6617
C061
SH12
SE H16,6617
C061
SH12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H16 วท071181 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C061 อ.เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH41 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102