C062-ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


SE H26,5513
C062
SH21,SH22
SE H26,5513
C062
SH21,SH22
 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5515
C062,C176
SH21
 


 


 


 


 


SE H41,5515
C062
SH41,SH42
SE H41,5515
C062
SH41,SH42
SE H41,5515
C062
SH41,SH42
SE H41,5515
C062
SH41,SH42
พฤหัสบดี  


SE H25,5513
C062
SH21,SH22
SE H25,5513
C062
SH21,SH22
SE H25,5513
C062
SH21,SH22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H26 วท072054 : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
SE 000 HomeRoom
SE H41 วท124041 : การฝึกประสบการณ์วิวชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
SE H25 วท072177 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C176 อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH41 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 402