C065-อ.ธนกร ปัญญาวงศ์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P37,B122
C065
EP32
ED P37,B122
C065
EP32
ED P37,B122
C065
EP32
 


 


ED P37,B122
C065
EP31
ED P37,B122
C065
EP31
ED P37,B122
C065
EP31
 


อังคาร  


ED P37,B122
C065
EP33
ED P37,B122
C065
EP33
ED P37,B122
C065
EP33
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,E201
C065,C114
C030,C066
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51

====== รายวิชา =====
ED P37 พล041110 : กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล
ED 000 HomeRoom
ED E51 กศ025017 : ปฏิบัติการสอน 2
====== อาจารย์ ======
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
B122 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 2
E201 หอประชุม ชั้น 2 อาคารเอราวัณ (ห้องประชุม)
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502
ED53 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503
ED54 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504
PH51 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501