C069-อ.อภิชาต โชติชื่น จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


SE H14,6611
C069
SH11
SE H14,6611
C069
SH11
SE H14,6611
C069
SH11
SE H14,6611
C069
SH11
 


 


 


 


 


พุธ SE 000,8813
C069
SH32
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE H14,6611
C069
SH12
SE H14,6611
C069
SH12
SE H14,6611
C069
SH12
SE H14,6611
C069
SH12
 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H14 วท011004 : ฟิสิกส์ทั่วไป
SE 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C069 อ.อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH32 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102