C075-อ.โชคชัย ปัญญาคำ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


ED E42,8816
C075
PH41,PH42
ED E42,8816
C075
PH41,PH42
ED E42,8816
C075
PH41,PH42
 


 


ED P41,8816
C075
EP41,EP42
ED P41,8816
C075
EP41,EP42
ED P41,8816
C075
EP41,EP42
 


พุธ ED 000,A201
C064,C075
C077
EP41,EP42
EP43
ED P41,8816
C075
EP43
ED P41,8816
C075
EP43
ED P41,8816
C075
EP43
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E42 กศ044015 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED P41 กศ044015 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403