C083-อ.โกสินท์ มณีอินทร์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


AR R15,7716
C083
AR11
AR R15,7716
C083
AR11
AR R15,7716
C083
AR11
AR R15,7716
C083
AR11
อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,8814
C083,C169
AR31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR R35,7715
C083
AR31
AR R35,7715
C083
AR31
AR R35,7715
C083
AR31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


AR R34,7714
C083
AR31
AR R34,7714
C083
AR31
AR R34,7714
C083
AR31
AR R34,7714
C083
AR31
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R15 นก021076 : การเป็นผู้นำนันทนาการ
AR 000 HomeRoom
AR R35 นก011028 : การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น
AR R34 นก022074 : การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
====== อาจารย์ ======
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C169 อ.จุฬารัตน์ สุริยะ
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR31 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 3 ห้อง 301