C084-อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P21,8815
C084,C157
EP21
ED P21,8815
C084,C157
EP21
ED P21,8815
C084,C157
EP21
ED P21,8815
C084,C157
EP21
 


ED P21,8815
C084,C157
EP23
ED P21,8815
C084,C157
EP23
ED P21,8815
C084,C157
EP23
ED P21,8815
C084,C157
EP23
อังคาร  


ED P21,8815
C084,C157
EP22
ED P21,8815
C084,C157
EP22
ED P21,8815
C084,C157
EP22
ED P21,8815
C084,C157
EP22
 


ED E22,8815
C084,C157
PH21
ED E22,8815
C084,C157
PH21
ED E22,8815
C084,C157
PH21
ED E22,8815
C084,C157
PH21
พุธ  


ED E22,8815
C084,C157
PH22
ED E22,8815
C084,C157
PH22
ED E22,8815
C084,C157
PH22
ED E22,8815
C084,C157
PH22
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 กศ012018 : ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู
ED E22 กศ012018 : ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202