C086-อ.สุวลักษณ์ โลหกุล จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


SE H17,5515
C086
SH12
SE H17,5515
C086
SH12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


SE H17,5515
C086
SH11
SE H17,5515
C086
SH11
 


 


พุธ SE 000,8816
C086
SH42
SE H23,5515
C086
SH21,SH22
SE H23,5515
C086
SH21,SH22
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P46,B104
C086
EP43
ED P46,B104
C086
EP43
ED P46,B104
C086
EP43
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED P46,B104
C086
EP41
ED P46,B104
C086
EP41
ED P46,B104
C086
EP41
 


 


ED P46,B104
C086
EP42
ED P46,B104
C086
EP42
ED P46,B104
C086
EP42
 ====== รายวิชา =====
SE H17 วท071184 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
SE 000 HomeRoom
SE H23 วท072159 : ความรอบรู้ทางสุขภาพ
ED P46 พล031182 : ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
====== อาจารย์ ======
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
B104 สนามแบดมินตัน
====== นักศึกษา ======
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH42 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402