C103-อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7711
C040,C103
C181
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR M31,7713
C040,C103
AM31,AM32
AR M31,7713
C040,C103
AM31,AM32
AR M31,7713
C040,C103
AM31,AM32
AR M31,7713
C040,C103
AM31,AM32
 


 


 


 


 


ศุกร์  


AR M24,8817
C103
AM21,AM22
AR M24,8817
C103
AM21,AM22
AR M24,8817
C103
AM21,AM22
AR M24,8817
C103
AM21,AM22
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 000 HomeRoom
AR M31 บธ073055 : สถิติเพื่อธุรกิจการกีฬา
AR M24 วท112007 : ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจกีฬา
====== อาจารย์ ======
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7713 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302