C109-อ.สุรพงษ์ หรรษา จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,5511
C109,C120
AR41
AR R24,5511
C109
AR21
AR R24,5511
C109
AR21
AR R24,5511
C109
AR21
AR R24,5511
C109
AR21
 


AR R41,5511
C109,C162
AR41
AR R41,5511
C109,C162
AR41
AR R41,5511
C109,C162
AR41
AR R41,5511
C109,C162
AR41
พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 000 HomeRoom
AR R24 ทท021003 : มัคคุเทศก์
AR R41 ทท064003 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C162 อ.กชพร เวศอุไร
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR41 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 4 ห้อง 401
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201