C110-อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S35,B121
C110
SS31
SE S35,B121
C110
SS31
SE S35,B121
C110
SS31
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6611
C047,C110
SS31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S35,B121
C110
SS32
SE S35,B121
C110
SS32
SE S35,B121
C110
SS32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S35 พล041072 : วอลเลย์บอล
SE 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B121 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 1
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302