C111-อ.ธนัช นำบุญจิตต์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E26,B102
C111
PH21
ED E26,B102
C111
PH21
ED E26,B102
C111
PH21
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


AR M34,B102
C111
AM31,AM32
AR M34,B102
C111
AM31,AM32
AR M34,B102
C111
AM31,AM32
 


พุธ ED 000,B108
C111,C150
PH31,PH32
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED E26,B102
C111
PH22
ED E26,B102
C111
PH22
ED E26,B102
C111
PH22
 


 


ED P43,9912
C111
EP41,EP42
EP43
ED P43,9912
C111
EP41,EP42
EP43
ED P43,9912
C111
EP41,EP42
EP43
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E26 พล041123 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
AR M34 พล041070 : ฟุตบอล
ED 000 HomeRoom
ED P43 กศ064012 : การสัมมนาทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
===== ห้องเรียน ======
B102 สนามฟุตบอล หญ้าเทียม ข้างสระว่ายน้ำ
B108 โรงยิมมวย
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403