C112-อ.สรายุธ สมบูรณ์ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P44,C401
C112
EP41,EP42
EP43,PH41
PH42
ED P44,C401
C112
EP41,EP42
EP43,PH41
PH42
ED P44,C401
C112
EP41,EP42
EP43,PH41
PH42
ED P44,C401
C112
EP41,EP42
EP43,PH41
PH42
 


ED E35,A301
C112
PH31,PH32
ED E35,A301
C112
PH31,PH32
ED E35,A301
C112
PH31,PH32
 


อังคาร  


SE S16,B101
C112
SS11,SS12
SE S16,B101
C112
SS11,SS12
 


 


 


ED P27,2201
C112
EP23
ED P27,2201
C112
EP23
ED P27,2201
C112
EP23
 


พุธ  


ED P27,A301
C112
EP21,EP22
ED P27,A301
C112
EP21,EP22
ED P27,A301
C112
EP21,EP22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P39,A301
C112
EP31,EP32
ED P39,A301
C112
EP31,EP32
ED P39,A301
C112
EP31,EP32
 


 


ED P39,2201
C112
EP33
ED P39,2201
C112
EP33
ED P39,2201
C112
EP33
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P44 กศ024025 : ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ED E35 พล033258 : กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา
SE S16 พล032385 : ทักษะกีฬากรีฑา
ED P27 พล033356 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา
ED P39 พล033258 : กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา
====== อาจารย์ ======
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
A301 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน
B101 สนามกรีฑา
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303