C114-อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


ED P14,2205
C114
EP12
ED P14,2205
C114
EP12
ED P14,2205
C114
EP12
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


ED P14,2205
C114
EP11
ED P14,2205
C114
EP11
ED P14,2205
C114
EP11
 


พุธ ED 000,E201
C065,C114
C030,C066
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E15,2201
C114
PH11
ED E15,2201
C114
PH11
ED E15,2201
C114
PH11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED E15,2205
C114
PH12
ED E15,2205
C114
PH12
ED E15,2205
C114
PH12
 


 


AR M27,B127
C114
AM21,AM22
AR M27,B127
C114
AM21,AM22
AR M27,B127
C114
AM21,AM22
 


ศุกร์  


ED P14,2205
C114
EP13
ED P14,2205
C114
EP13
ED P14,2205
C114
EP13
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P14 พล011154 : การเรียนรู้ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED 000 HomeRoom
ED E15 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
AR M27 พล041071 : ฟุตซอล
====== อาจารย์ ======
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
E201 หอประชุม ชั้น 2 อาคารเอราวัณ (ห้องประชุม)
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B127 สนามฟุตซอล
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502
ED53 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503
ED54 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504
PH51 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103