C136-อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR M14,8816
C136,C137
AM11
AR M14,8816
C136,C137
AM11
AR M14,8816
C136,C137
AM11
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


AR M14,8813
C136,C137
AM12
AR M14,8813
C136,C137
AM12
AR M14,8813
C136,C137
AM12
 


พุธ SE 000,6615
C136
SS41
AR M21,6615
C136
AM21,AM22
AR M21,6615
C136
AM21,AM22
AR M21,6615
C136
AM21,AM22
AR M21,6615
C136
AM21,AM22
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M14 วท061005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE 000 HomeRoom
AR M21 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202