C137-อ.พิมพิไล เพาะเจาะ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR M14,8816
C136,C137
AM11
AR M14,8816
C136,C137
AM11
AR M14,8816
C136,C137
AM11
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


AR M14,8813
C136,C137
AM12
AR M14,8813
C136,C137
AM12
AR M14,8813
C136,C137
AM12
 


พุธ SE 000,4Lab
C137
SH11
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S12,4Lab
C137
SS11
SE S12,4Lab
C137
SS11
SE S12,4Lab
C137
SS11
SE S12,4Lab
C137
SS11
 


 


 


 


 


ศุกร์  


SE S12,4Lec
C137
SS12
SE S12,4Lec
C137
SS12
SE S12,4Lec
C137
SS12
SE S12,4Lec
C137
SS12
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M14 วท061005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE 000 HomeRoom
SE S12 วท011004 : ฟิสิกส์ทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
4Lab ห้อง Lab ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1
4Lec ห้อง Lec ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2
====== นักศึกษา ======
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102