C139-อ.ปรัชญา ชมสะห้าย จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S15,D303
C139
SS12
SE S15,D303
C139
SS12
SE S15,D303
C139
SS12
 


 


SE S15,D303
C139
SS11
SE S15,D303
C139
SS11
SE S15,D303
C139
SS11
 


อังคาร  


SE S33,D303
C139
SS32
SE S33,D303
C139
SS32
SE S33,D303
C139
SS32
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,D302
C034,C139
SS21
SE S31,6612
C139
SS32
SE S31,6612
C139
SS32
SE S31,6612
C139
SS32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S31,6613
C139
SS31
SE S31,6613
C139
SS31
SE S31,6613
C139
SS31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


SE S33,D303
C139
SS31
SE S33,D303
C139
SS31
SE S33,D303
C139
SS31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท081348 : ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
SE S33 วท083160 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE 000 HomeRoom
SE S31 วท083085 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C139 อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
D302 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
6612 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301