C141-อ.ธันวา พิศดาร จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P25,D301
C141
EP23
ED P25,D301
C141
EP23
ED P25,D301
C141
EP23
 


 


ED P26,B109
C141
EP22
ED P26,B109
C141
EP22
ED P26,B109
C141
EP22
 


อังคาร  


ED P26,B109
C141
EP23
ED P26,B109
C141
EP23
ED P26,B109
C141
EP23
 


 


ED P25,D301
C141
EP22
ED P25,D301
C141
EP22
ED P25,D301
C141
EP22
 


พุธ SE 000,6612
C054,C141
SS32
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P26,B109
C141
EP21
ED P26,B109
C141
EP21
ED P26,B109
C141
EP21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED P25,D301
C141
EP21
ED P25,D301
C141
EP21
ED P25,D301
C141
EP21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P25 พล071123 : ทักษะและการสอนกิจกรรมประกอบจังหวะ
ED P26 พล031333 : ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
SE 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C054 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
===== ห้องเรียน ======
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
B109 โรงยิมเทบิลเทนนิส
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201