C146-อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


AR M41,7716
C146
AM42,AM41
AR M41,7716
C146
AM42,AM41
AR M41,7716
C146
AM42,AM41
AR M41,7716
C146
AM42,AM41
 


AR M25,7712
C146
AM21,AM22
AR M25,7712
C146
AM21,AM22
AR M25,7712
C146
AM21,AM22
 


พุธ AR 000,7712
C146
AM11
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M41 บธ114031 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา
AR M25 บธ133006 : การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM42 บริหารจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM41 บริหารจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101