C150-อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,B108
C111,C150
PH31,PH32
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P45,8813
C047,C150
EP41
ED P45,8813
C047,C150
EP41
ED P45,8813
C047,C150
EP42
ED P45,8813
C047,C150
EP42
 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED E47,8816
C047,C150
PH41
ED E47,8816
C047,C150
PH41
ED E47,8816
C047,C150
PH42
ED E47,8816
C047,C150
PH42
 


ED P45,8813
C047,C150
EP43
ED P45,8813
C047,C150
EP43
 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 HomeRoom
ED P45 พล013075 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED E47 พล013075 : การจัดการแข่งขันกีฬา
====== อาจารย์ ======
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
8813 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403