C153-อ.อสนี เรืองงาม จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR M11,7712
C153
AM11
AR M11,7712
C153
AM11
AR M11,7712
C153
AM11
AR M11,7712
C153
AM11
 


ED 002,A301
C153
EP21,EP22
ED 002,A301
C153
EP21,EP22
 


 


พฤหัสบดี  


SE S11,5515
C153
SS12
SE S11,5515
C153
SS12
SE S11,5515
C153
SS12
SE S11,5515
C153
SS12
 


SE H11,5515
C153
SH12
SE H11,5515
C153
SH12
SE H11,5515
C153
SH12
SE H11,5515
C153
SH12
ศุกร์  


SE H11,5515
C153
SH11
SE H11,5515
C153
SH11
SE H11,5515
C153
SH11
SE H11,5515
C153
SH11
 


SE S11,5515
C153
SS11
SE S11,5515
C153
SS11
SE S11,5515
C153
SS11
SE S11,5515
C153
SS11

====== รายวิชา =====
AR M11 มศ051058 : หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ED 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
SE S11 มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE H11 มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C153 อ.อสนี เรืองงาม
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
A301 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101