C155-อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


ED E12,8814
C155
PH11
ED E12,8814
C155
PH11
ED E12,8814
C155
PH11
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


ED E12,8814
C155
PH12
ED E12,8814
C155
PH12
ED E12,8814
C155
PH12
 


พุธ ED 000,8817
C155
EP12
 


 


 


 


 


ED 001,6611
C155
EP12,EP13
ED 001,6611
C155
EP12,EP13
 


 


พฤหัสบดี  


AR M23,8816
C165,C155
AM21,AM22
AR M23,8816
C165,C155
AM21,AM22
AR M23,8816
C165,C155
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E12 สศ021002 : บทบาทพลเมือง
ED 000 HomeRoom
ED 001 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1
AR M23 สศ072008 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
====== อาจารย์ ======
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
C165 อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202