C158-อ.จิรัชญา มูลหงษ์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E17,A201
C158
PH11,PH12
ED E17,A201
C158
PH11,PH12
ED E17,A201
C158
PH11,PH12
ED E17,A201
C158
PH11,PH12
 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


ED E44,2203
C158
PH42
ED E44,2203
C158
PH42
ED E44,2203
C158
PH42
 


พุธ ED 000,2204
C158
PH42
ED E44,2202
C158
PH41
ED E44,2202
C158
PH41
ED E44,2202
C158
PH41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED E18,2202
C158
PH11
ED E18,2202
C158
PH11
ED E18,2202
C158
PH11
 


 


ED E18,2202
C158
PH12
ED E18,2202
C158
PH12
ED E18,2202
C158
PH12
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E17 สข011058 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED E44 สข014049 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED 000 HomeRoom
ED E18 สข012091 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
====== อาจารย์ ======
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
2203 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401