C163-อ.อภิชา ไชยเหล็ก จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P20,6616
C163
EP22
ED P20,6616
C163
EP22
ED P20,6616
C163
EP22
ED P20,6616
C163
EP22
 


 


 


 


 


อังคาร  


ED P20,6616
C163
EP21
ED P20,6616
C163
EP21
ED P20,6616
C163
EP21
ED P20,6616
C163
EP21
 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5512
C163
SS11
ED P20,6616
C163
EP23
ED P20,6616
C163
EP23
ED P20,6616
C163
EP23
ED P20,6616
C163
EP23
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P20 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203