C164-อ.จริญญา ธรรมจี๋ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


ED P11,8816
C164
EP13
ED P11,8816
C164
EP13
ED P11,8816
C164
EP13
 


อังคาร  


AR R13,8813
C164
AR11
AR R13,8813
C164
AR11
AR R13,8813
C164
AR11
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,A301
C164,C127
EP21,EP22
ED P11,8813
C164
EP12
ED P11,8813
C164
EP12
ED P11,8813
C164
EP12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED P11,8814
C164
EP11
ED P11,8814
C164
EP11
ED P11,8814
C164
EP11
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P11 สศ021002 : บทบาทพลเมือง
AR R13 สศ021002 : บทบาทพลเมือง
ED 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C164 อ.จริญญา ธรรมจี๋
C127 อ.สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
A301 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101