C174-อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E21,9917
C174,C180
PH22
ED E21,9917
C174,C180
PH22
ED E21,9917
C174,C180
PH22
ED E21,9917
C174,C180
PH22
 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


SE S13,4Lab
C174
SS12
SE S13,4Lab
C174
SS12
SE S13,4Lab
C174
SS12
SE S13,4Lab
C174
SS12
พุธ  


ED E21,9917
C180,C174
PH21
ED E21,9917
C180,C174
PH21
ED E21,9917
C180,C174
PH21
ED E21,9917
C180,C174
PH21
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


SE S13,4Lab
C174
SS11
SE S13,4Lab
C174
SS11
SE S13,4Lab
C174
SS11
SE S13,4Lab
C174
SS11
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E21 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE S13 วท021005 : เคมีทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C174 อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์
C180 อ.ดร.ดารกา พลัง
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
4Lab ห้อง Lab ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1
====== นักศึกษา ======
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101