C175-อ.บรรเจิด สันสุวรรณ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR M11,7712
C175
AM12
AR M11,7712
C175
AM12
AR M11,7712
C175
AM12
AR M11,7712
C175
AM12
 


 


 


 


 


อังคาร  


AR M36,7714
C175
AM31,AM32
AR M36,7714
C175
AM31,AM32
AR M36,7714
C175
AM31,AM32
AR M36,7714
C175
AM31,AM32
 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


AR 001,7711
C175
AR11,EP11
AR 001,7711
C175
AR11,EP11
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


AR M13,7712
C181,C175
AM11
AR M13,7712
C181,C175
AM11
AR M13,7712
C181,C175
AM11
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


AR M13,7712
C181,C175
AM12
AR M13,7712
C181,C175
AM12
AR M13,7712
C181,C175
AM12
 ====== รายวิชา =====
AR M11 มศ051058 : หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
AR M36 มศ053023 : ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา
AR 001 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1
AR M13 สศ022008 : กีฬากับสังคม
====== อาจารย์ ======
C175 อ.บรรเจิด สันสุวรรณ
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101