C176-อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H32,5514
C176
SH32
SE H32,5514
C176
SH32
SE H32,5514
C176
SH32
 


 


SE H32,5514
C176
SH31
SE H32,5514
C176
SH31
SE H32,5514
C176
SH31
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5515
C062,C176
SH21
SE H33,5514
C176
SH31
SE H33,5514
C176
SH31
SE H33,5514
C176
SH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE H33,5512
C176
SH32
SE H33,5512
C176
SH32
SE H33,5512
C176
SH32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H32 วท124107 : การสัมนาทางการส่งเสริมสุขภาพ
SE 000 HomeRoom
SE H33 วท073176 : โภชนาการผู้สูงอายุ
====== อาจารย์ ======
C176 อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH32 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH31 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201