C177-อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E33,8813
C177
PH32
ED E33,8813
C177
PH32
ED E33,8813
C177
PH31
ED E33,8813
C177
PH31
 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


ED P32,8814
C177
EP33
ED P32,8814
C177
EP33
 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED P32,8813
C177
EP32
ED P32,8813
C177
EP32
ED P32,8813
C177
EP31
ED P32,8813
C177
EP31
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E33 พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P32 พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
====== อาจารย์ ======
C177 อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301