C179-อ.สายสกุล คิดอ่าน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H15,6614
C179
SH12
SE H15,6614
C179
SH12
SE H15,6614
C179
SH12
SE H15,6614
C179
SH12
 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6614
C180,C179
SS42
SE H15,6614
C179
SH11
SE H15,6614
C179
SH11
SE H15,6614
C179
SH11
SE H15,6614
C179
SH11
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S25,6616
C179
SS21
SE S25,6616
C179
SS21
SE S25,6616
C179
SS22
SE S25,6616
C179
SS22
 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H15 วท021005 : เคมีทั่วไป
SE 000 HomeRoom
SE S25 วท082114 : โภชนาการการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C179 อ.สายสกุล คิดอ่าน
C180 อ.ดร.ดารกา พลัง
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 402
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202