C180-อ.ดร.ดารกา พลัง จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E21,9917
C174,C180
PH22
ED E21,9917
C174,C180
PH22
ED E21,9917
C174,C180
PH22
ED E21,9917
C174,C180
PH22
 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6614
C180,C179
SS42
ED E21,9917
C180,C174
PH21
ED E21,9917
C180,C174
PH21
ED E21,9917
C180,C174
PH21
ED E21,9917
C180,C174
PH21
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR R14,7714
C180
AR11
AR R14,7714
C180
AR11
AR R14,7714
C180
AR11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E21 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE 000 HomeRoom
AR R14 วท101009 : สถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C174 อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์
C180 อ.ดร.ดารกา พลัง
C179 อ.สายสกุล คิดอ่าน
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
6614 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 402
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101