C181-อ.พชรกมล อากรสกุล จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR R11,5511
C181
AR11
AR R11,5511
C181
AR11
AR R11,5511
C181
AR11
AR R11,5511
C181
AR11
 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7711
C040,C103
C181
AM21,AM22
AR M33,7714
C122,C181
AM31,AM32
AR M33,7714
C122,C181
AM31,AM32
AR M33,7714
C122,C181
AM31,AM32
AR M33,7714
C122,C181
AM31,AM32
 


ED 001,9915
C181
PH11,PH12
ED 001,9915
C181
PH11,PH12
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


AR M13,7712
C181,C175
AM11
AR M13,7712
C181,C175
AM11
AR M13,7712
C181,C175
AM11
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


AR M13,7712
C181,C175
AM12
AR M13,7712
C181,C175
AM12
AR M13,7712
C181,C175
AM12
 ====== รายวิชา =====
AR R11 มศ052059 : ภาษาอังกฤษสำหรับการกีฬา
AR 000 HomeRoom
AR M33 บธ133008 : การบริหารจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
ED 001 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1
AR M13 สศ022008 : กีฬากับสังคม
====== อาจารย์ ======
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C175 อ.บรรเจิด สันสุวรรณ
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7714 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102