C185-อ.นรัญญา ด้วงพลับ จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P17,E302
C185
EP11
ED P17,E302
C185
EP11
ED P17,E302
C185
EP11
 


 


ED P35,2203
C185
EP33
ED P35,2203
C185
EP33
ED P35,2203
C185
EP33
 


อังคาร  


ED P17,E302
C185
EP12
ED P17,E302
C185
EP12
ED P17,E302
C185
EP12
 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P17,E302
C185
EP13
ED P17,E302
C185
EP13
ED P17,E302
C185
EP13
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED E25,E302
C185
PH21
ED E25,E302
C185
PH21
ED E25,E302
C185
PH21
 


 


ED P35,2203
C185
EP32
ED P35,2203
C185
EP32
ED P35,2203
C185
EP32
 


ศุกร์  


ED E25,E302
C185
PH22
ED E25,E302
C185
PH22
ED E25,E302
C185
PH22
 


 


ED P35,2203
C185
EP31
ED P35,2203
C185
EP31
ED P35,2203
C185
EP31
 ====== รายวิชา =====
ED P17 พล042175 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P35 พล041095 : การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
ED E25 พล041120 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C185 อ.นรัญญา ด้วงพลับ
===== ห้องเรียน ======
E302 อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (บาสเกตบอล)
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301