C187-อ.ธนายงค์ บุญยวง จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


ED E24,6617
C187
PH22
ED E24,6617
C187
PH22
ED E24,6617
C187
PH22
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


ED P23,6617
C187
EP21
ED P23,6617
C187
EP21
ED P23,6617
C187
EP21
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P23,6617
C187
EP22
ED P23,6617
C187
EP22
ED P23,6617
C187
EP22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED P23,6617
C187
EP23
ED P23,6617
C187
EP23
ED P23,6617
C187
EP23
 


 


ED E24,6617
C187
PH21
ED E24,6617
C187
PH21
ED E24,6617
C187
PH21
 ====== รายวิชา =====
ED E24 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P23 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C187 อ.ธนายงค์ บุญยวง
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201