C402-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก) จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


AR M12,C402
C140
AM12
AR M12,C402
C140
AM12
AR M12,C402
C140
AM12
 


 


AR M12,C402
C140
AM11
AR M12,C402
C140
AM11
AR M12,C402
C140
AM11
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M12 มศ121003 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
===== ห้องเรียน ======
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
====== นักศึกษา ======
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101